Poskytování informací

Poskytování informací, příjem podání dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

Důvod a způsob založení

Činnost obce Vincencov se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.
V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou -viz kontakty- nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu,
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

  • O odvolání rozhoduje:

   • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
   • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.
    • O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

     Sazba za poskytování informací


     Položka Sazba
     hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) 100,- Kč
     fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) 2,- Kč
     paušál provozních nákladů (materiál, energie) 15,- Kč
     ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů


     Přijaté žádosti:

     PřijataVyřízenaObsah žádostiOdpověď
     2017-11-022017-11-08Nejvyšší pohledávka k obci po splatnosti,darovací smlouvyOdpověď
     2017-08-162017-08-28Škodliví ptáci v obciOdpověď
     2017-07-052017-08-15Informace o vstupu nové obalové společnosti na trhOdpověď
     2017-06-202017-06-28Informace o soustavě veřejného osvětleníOdpověď
     2017-03-292017-04-03Způsob realizace třídění a nakládání s odpady v obciOdpověď
     2017-02-172017-03-21Mapování investičních plánů obceOdpověď
     2016-02-112016-02-26Mapování investičních plánů obce 2016Odpověď
     2015-07-272015-08-03Mapování investičních plánů obce 2015Odpověď
     Výroční zprávy:

     NázevPoznámkaDokument
     Výroční zpráva za rok 2017Výroční zpráva za rok 2017
     Výroční zpráva za rok 2016Výroční zpráva za rok 2016
     Výroční zpráva za rok 2015Výroční zpráva za rok 2015


     get_adobe_acrobat_reader.jpg, 4,9kB Dokumenty v PDF formátu je možné prohlížet pokud máte u sebe v počítači nainstalovaný software Adobe Acrobat Reader. Pokud máte o tento program zájem, pak je k dispozici zdarma ke stažení na serveru www.adobe.com.