Poskytování informací

Poskytování informací, příjem podání dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

Důvod a způsob založení

Činnost obce Vincencov se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.
V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou -viz kontakty- nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu,
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

  • O odvolání rozhoduje:

   • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
   • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.
    • O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

     Sazba za poskytování informací


     Položka Sazba
     hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) 100,- Kč
     fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) 2,- Kč
     paušál provozních nákladů (materiál, energie) 15,- Kč
     ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů


     Přijaté žádosti:

     PřijataVyřízenaObsah žádostiOdpověď
     2017-11-022017-11-08Nejvyšší pohledávka k obci po splatnosti,darovací smlouvyOdpověď
     2017-08-162017-08-28Škodliví ptáci v obciOdpověď
     2017-07-052017-08-15Informace o vstupu nové obalové společnosti na trhOdpověď
     2017-06-202017-06-28Informace o soustavě veřejného osvětleníOdpověď
     2017-03-292017-04-03Způsob realizace třídění a nakládání s odpady v obciOdpověď
     2017-02-172017-03-21Mapování investičních plánů obceOdpověď
     2016-02-112016-02-26Mapování investičních plánů obce 2016Odpověď
     2015-07-272015-08-03Mapování investičních plánů obce 2015Odpověď
     Výroční zprávy:

     NázevPoznámkaDokument
     Výroční zpráva za rok 2018Výroční zpráva za rok 2018
     Výroční zpráva za rok 2017Výroční zpráva za rok 2017
     Výroční zpráva za rok 2016Výroční zpráva za rok 2016
     Výroční zpráva za rok 2015Výroční zpráva za rok 2015


     get_adobe_acrobat_reader.jpg, 4,9kB Dokumenty v PDF formátu je možné prohlížet pokud máte u sebe v počítači nainstalovaný software Adobe Acrobat Reader. Pokud máte o tento program zájem, pak je k dispozici zdarma ke stažení na serveru www.adobe.com.